මිනිත්තු කාලය මනින ඒකකයකි. ඔරලෝසු පැයකින් 1⁄60 මිනිත්තුවක් වේ. සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තුවකට තප්පර 60කි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනිත්තු&oldid=395917" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි