පැය යනු කාලය මැනීමේ ඒකකයකි.

ඔරලෝසු පැයසංස්කරණය

මධ්‍යන්‍ය සූර්ය දවසකින් 1/24 හෝරාවක් (ඉංග්‍රීසි:  Hour) හෙවත් ඔරලෝසු පැයක්වේ. මෙහි h සංකේතය වෙි. ඔරලෝසු පැයකට මිනිත්තු වලින් නම් 60ක්ද තප්පර වලින් නම් 3 600ක්ද ඇත.

බැබිලෝනියානු පැයසංස්කරණය

උදයාදී පැයසංස්කරණය

සූර්ය දවසකින් 1/60 සිංහල පැය හෙවත් උදයාදී පැයක් පැයක්වේ.සිංහල පැයකට විනාඩි වලින් නම් 24ක්ද තප්පර වලින් නම් 1 440ක්ද ඇත.

ජුලියානු දවස් ක්‍රමයේ පැයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැය&oldid=490565" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි