මධ්‍යන්‍ය සූර්ය දවසකින් 1/24 හෝරාවක්(ඉංග්‍රීසි:  hour) හෙවත් ඔරලෝසු පැයක් වේ. h මෙහි si සංකේතය වෙි. ඔරලෝසු පැයකට මිනිත්තු වලින් නම් 60ක්ද තප්පර වලින් නම් 3 600ක්ද ඇත.

Midnight on a 24-hour digital clock
Midday or midnight on a 12-hour analog clock

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔරලෝසු_පැය&oldid=396996" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි