ප්‍රවර්ගය:Replaceable non-free use Wikipedia files

These images are used under fair use, but fail our first fair use criteria in that they can be replaced with free-licensed images which could reasonably be found or created. Such images should be speedy deleted, per speedy deletion criterion #7 for images or media, if no one has made a convincing argument for why a free licensed replacement can not be created within two days of the image being flagged as replaceable.

To tag an image that fails the first fair use criteria, use

{{subst:rfu}}
which will put the image in [[:Category:Replaceable non-free use to be decided after දෝෂය: අනීතික වේලාව]]. (If the category doesn't exist yet, please [{{fullurl:Category:Replaceable non-free use to be decided after දෝෂය: අනීතික වේලාව|preload=Template:Replaceable+non-free+use+Images+subcategory+starter&action=edit&autosummary=Create%20subcategory%20of%20%5B%5BCategory:Replaceable%20non-free%20use%20images%5D%5D&autominor=true&autoclick=wpSave}} create it].)

When tagging a problem image, notify the uploader by adding

{{subst:di-replaceable fair use-notice|FILENAME.jpg}}

to the uploader's talk page.

"Replaceable non-free use Wikipedia files" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.