ප්‍රවර්ගය:අඥාත ප්‍රභවයන් සහිත විකිපීඩියා ගොනු

Files in this category have no information on their source. Many of them may be copyright problems. Files that have been in this category for more than seven days (currently anything before 11 ජූලි 2024) may be speedy deleted in accordance with speedy criterion F4.

To tag a file that has no source, use

{{no source|month=ජූලි|day=18|year=2024}} or simply {{subst:nsd}}

which will put the file in Category:Wikipedia files with unknown source as of 18 ජූලි 2024. (If the category doesn't exist yet, please create it.)

When tagging a problem file, consider notifying the uploader. You can add

{{subst:File source}} --~~~~

to the uploader's talk page.

Users sometimes specify the source or licensing information in the edit summary, or the source may be obvious but it is not in standardized template form. If so, simply edit the description to have the appropriate templates.

If this page is still displaying out of date information after you have refreshed the page in your browser, please විරේචනය the server's cache.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

F

"අඥාත ප්‍රභවයන් සහිත විකිපීඩියා ගොනු" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත ගොනු 10 අතර, මෙහි පහත දැක්වෙන ගොනු 10 ද වෙති.