ප්‍රවර්ගය:හේතුවක් දක්වා නොමැති ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝThis category (a subcategory of Category:Candidates for speedy deletion) tracks pages that have been nominated for speedy deletion with the {{db}} tag instead of a specific CSD criterion template. While there are legitimate uses for {{db|your reason here}}, using a specific template is encouraged, if possible. If there is any doubt about the suitability of a page for speedy deletion, consider sending it to XfD instead.


"හේතුවක් දක්වා නොමැති ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත ගොනු 6 අතර, මෙහි පහත දැක්වෙන ගොනු 6 ද වෙති.