ප්‍රවර්ගය:නොපවතින පරිශීලකයකුට අදාළ පරිශීලක පිටු හෝ උප පිටු ලෙසින් ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ

This category (a subcategory of CAT:CSD) tracks pages that have been nominated for speedy deletion under CSD U2; as they userpages or subpages of a nonexistent users. To list pages in this category, tag them with the template {{db-u2}}. If there is any doubt about the suitability of a page for speedy deletion, consider sending it to XfD instead.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.