ප්‍රවර්ගය:දැනට-නොපවතින පිටුවක් මත යැපෙන පිටු ලෙසින් ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ

This category (a subcategory of CAT:CSD) tracks pages that have been nominated for speedy deletion under CSD G8; as they dependent on a non-existent page, e.g., the talk page of a deleted article or a subpage with no parent page. To list pages in this category, tag them with the template {{db-g8}}. If there is any doubt about the suitability of a page for speedy deletion, consider sending it to XfD instead.

"දැනට-නොපවතින පිටුවක් මත යැපෙන පිටු ලෙසින් ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.