ප්‍රවර්ගය:Wikipedia files with unknown copyright status

Files in this category have no information on their copyright status. Many of them may be unfree files. Files that have been in this category for more than seven days (currently anything before 11 ජූලි 2024) may be speedy deleted in accordance with either the "Lack of licensing information" (F4) as referenced in the speedy deletion criteria for files.

To tag an image that has no copyright information, use

{{di-no license|month=ජූලි|day=18|year=2024}}

or simply

{{subst:nld}}

which will put the image in Category:Wikipedia files with unknown copyright status as of 18 ජූලි 2024. (If the category doesn't exist yet, please create it.)

When tagging a problem image, consider notifying the uploader. You can add

{{subst:image copyright request|File:ImageName.jpg}} --~~~~

to the uploader's talk page.

If this page is still displaying out of date information after you have refreshed the page in your browser, please විරේචනය the server's cache.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 9 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 9 වේ.

"Wikipedia files with unknown copyright status" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.