යෝජිත සිංහල අක්‍ෂර මාලාවසංස්කරණය

යෝජිත සිංහල අක්‍ෂර මාලාව(75)

ස්වර (21)

අ(a) ආ(aa) ඉ(i) ඊ(ii) උ(u) ඌ(uu) ඍ(rui) ඎ(ruui) ඏ(lui) ඐ(luui)
ඇ(ae) ඈ(aeh) එ(e) ඒ(ee) ඔ(o) ඕ(oo) ඓ(ai) ඖ(au) අං(ang) අඃ(aħ) අ'(ə)

ව්‍යංජනාක්‍ෂර (41)

ක(ka) ඛ(kha) ග(ga) ඝ(gha) ඞ(ňa) ඟ(ğga)
ච(ca) ඡ(cha) ජ(j) ඣ(jha) ඤ(ña) ඥ(jña)
ට(ța) ඨ(țha) ඩ(đa) ඪ(đha) ණ(ńa) ඬ(ğđa)
ත(ta) ථ(tha) ද(da) ධ(dha) න(na) ඳ(ğda)
ප(pa) ඵ(pha) බ(ba) භ(bha) ම(ma) ඹ(ğba)
ය(ya) ර(ra) ල(la) ව(va) ළ(ļa)
ශ(şa) ෂ(sha) ඦ(za) ස(sa) හ(ha) ෆ(fa)

ආවශ්‍යක සංයුක්තාක්‍ෂර(13)

ක්‍ව(kwa) ක්‍ෂ(ksha) ග්‍ධ(gdha) ට්‍ඨ(țțha) ත්‍ව(twa) ත්‍ථ(ttha) ද්‍ධ(ddha) න්‍ථ(ntha) න්‍ද(nda) න්‍ධ(ndha) ර්‍ (r) ්‍ර (r) ්‍ය(y)

ක(ka) කා(kaa) කි(ki) කී(kii) කු(ku) කූ(kuu) කෘ(krui) කෘෘ(kruui) කෟ(klui) කෳ(kluui) කැ(kae) කෑ(kaeh) කෙ(ke) කේ(kee) කො(ko) කෝ(koo) කෙෙ(kai) කෞ(kau) කං(kang) කඃ(kaħ) ක'(kə) ක්‍ර(kra) ර්‍ක(rka) ක්‍ය(kya)

We sent you an e-mailසංස්කරණය

Hello සත්සර ලියනආරච්චි,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (talk) 18:53, 25 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)