හලෝ එලෝ...

මට පේන්නේ උඹ වැඩකාරයෙක් වගෙයි. කලින් වැඩ කරලා තියෙනවද? පානිය දාන්න එපා. මට කියලා දීපන්. මම් දන්නේ සාකච්ඡා පිටුවල වැඩ විතරයි. --193.41.170.225 06:58, 3 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply