මම අනින්න යන්නේ නැහැ..සාමකාමි..කිරි, ගොම සපයනවා...වැඩක් පලක් කරල දෙනවා...ටිකක් තප්පුලනවා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:එළහරකා&oldid=117875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි