විශ්‍රාම ගෙන ඇත
මෙම පරිශීලකයා විකීපීඩියාවෙහි තව දුරටත් ක්‍රියාකාරී නොවේ .

Cannot stand poor behavior of certain editors who think that they own wikipedia and cannot respond to little things calmly. Uncivilised behavior from editors like Obi2canibe should be discouraged and abuse stopped - LionsRule125 (talk) 11:30, 17 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)