මිනිසා විසින් දෙවියන් උදෙසා පුදපූජා කිරිම සඳහා යොදාගන්නා ස්ථාන දේවාල වේ.

ඊජිප්තුවේ Luxor දේවාලය

හින්දු දේවාල සංස්කරණය

සිංහල දේවාල සංස්කරණය

{{main|සිංහල දේවාගම}

මිනිසුන් මුලා කරන ඉස්ථනයක් ලෙස දේවාල දැක්විය හැක. දෙවියන් විකුණමින්, දේව ආරූ ඩ වලින් සාස්ථාර කියන බව පවසා මුදල් ගසා කාන අය ඕනෑ තරම්ය.

ඊජිප්තු දේවාල සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේවාල&oldid=486639" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි