මිනිසා විසින් දෙවියන් උදෙසා පුදපූජා කිරිම සඳහා යොදාගන්නා ස්ථාන දේවාල වේ.

ඊජිප්තුවේ Luxor දේවාලය

හින්දු දේවාලසංස්කරණය

සිංහල දේවාලසංස්කරණය

ඊජිප්තු දේවාලසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේවාල&oldid=373561" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි