දේවවාදී නොවන දර්ශන මත පදනම්වූ ආගම්වල ආගමික ස්ථාන පන්සල් නම්වේ.

බුද්ධාගමසංස්කරණය

ජෛනාගමසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පන්සල්&oldid=320254" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි