පල්ලිය (බහුරුත්හරණය)

(පල්ලි වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පල්ලිය යන්නෙන් අදහස් විය හැක්කේ:

ආගමික සංස්කරණය


ස්ථාන සංස්කරණය


ප්‍රබන්ධ සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පල්ලිය_(බහුරුත්හරණය)&oldid=519559" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි