ග්‍රීසියේ හා ඩෙන්මාර්කයේ ඇන්ඩෘ කුමරු

ග්‍රීසියේ සහ ඩෙන්මාර්කයේ ඇන්ඩෘ කුමරු දෙවන එලිසබෙත් මහ රාජෝත්තමාවියගේ සැමියා වන ෆිලිප් කුමරුගේ පියා වේ.

උපත - 1882 පෙබරවාරි 02

විපත - 1944 දෙසැම්බර් 03

කලත්‍රයා - බැටන්බර්ග් හි ඇලිස් කුමරිය

මාපියන් - ග්‍රීසියේ පලමු වන ජෝර්ජ් රජතුමා , ග්‍රීසියෙහි ඔල්ගා රැජින

දරුවන් - හුහෙන්ලෝහා-ලැගෙන්බර්ග්හි මාගරීටා කුමරිය , බාඩන්හි තියඩෝරා ලෑන්ඩ්ග්‍රේවින්වරිය , හෙසේ සහ රයින් හි සිසිලියා පාරම්පරික ආදිපාදවරිය , හැනෝවර්හි සොෆී කුමරිය , එඩින්බර්ග්හි ආදිපාද ෆිලිප් කුමරු

මුණුපුරු මිණිපිරියන් - චාල්ස් වේල්සයෙහි කුමරු , ඈන් රාජකීය කුමරිය , යෝර්ක් හි ආදිපාද ඇන්ඩෘ කුමරු , වෙසෙක්ස්හි අර්ල්වරයා වන එඩ්වඩ් කුමරු , හුහෙන්ලෝහා-ලැගෙන්බර්ග්හි ක්‍රාෆ්ට් කුමරු , හුහෙන්ලෝහා-ලැගෙන්බර්ග්හි බියට්‍රික්ස් කුමරිය , හුහෙන්ලෝහා-ලැගෙන්බර්ග්හි ජෝර්ජ් කුමරු , හුහෙන්ලෝහා-ලැගෙන්බර්ග්හි රුප්‍රෙච්ට් කුමරු , හුහෙන්ලෝහා-ලැගෙන්බර්ග්හි ඇල්බ්‍රෙච්ට් කුමරු , බාඩන්හි මාගරීටා කුමරිය , බාඩන්හි මැක්සිමිලන් මාග්‍රේව්වරයා , බාඩන්හි ලුඩ්විග් කුමරු , හෙසේ සහ රයින්හි ඇලෙක්සැන්ඩර් කුමරු , හෙසේ සහ රයින්හි ලුඩ්විග් කුමරු , හෙසේ සහ රයින්හි ජොහානා කුමරිය , හෙසේහි ක්‍රිස්ටිනා මාග්‍රතෙ කුමරිය , හෙසේහි ඩොරතියා කුමරිය , හෙසේහි කාල් කුමරු , හෙසේහි රේයිනර් කුමරු , හෙසේහි ක්ලැරීස්සා කුමරිය , හැනෝවර්හි වෙල්ෆ් අර්න්ස්ට් කුමරු , හැනෝවර්හි ජෝර්ජ් කුමරු , හැනෝවර්හි ෆ්‍රෙඩ්රික් කුමරු