ගණිතයේ මාතෘකා ලැයිස්තුව

ගණිත මාතෘකා
ගණිත ලිපි: 0-9 W X Y Z
ගණිතඥයින්: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ලැයිස්තු  |  සමාලෝචනය  |  ද්වාරය  |  ප්‍රවර්ග

ගණිතය යනු රටාවන්ගේ, ප්‍රමාණයන්ගේ හා වෙනස්වීම් වල මූලික සංකල්ප සෙවීමයි. For more on the relationship between mathematics and science, refer to the article on science.

The following outline is provided as an overview of and topical guide to mathematics:

මාතෘකා

සංස්කරණය

ප්‍රමාණය

සංස්කරණය
ප්‍රධාන ලිපිය: ප්‍රමාණය

ව්‍යුහය

සංස්කරණය
Main article: Structure

අවකාශය

සංස්කරණය
ප්‍රධාන ලිපිය: අවකාශය
Main article: Change

පදනම් සහ දර්ශනය

සංස්කරණය

ගණිතමය තර්ක

සංස්කරණය

විවික්ත ගණිතය

සංස්කරණය

ව්‍යවහාරික ගණිතය

සංස්කරණය

ඉතිහාසය

සංස්කරණය
Main article: History of mathematics

මූලික සංකල්ප

සංස්කරණය

වීජ ගණිතයගණිතමය විශ්ලේෂණයAreaArithmeticකලනයCategory theoryCombinatoricsComplex numberComputationCoordinate systemදශමDerivativeDigitසමීකරණFractalFunction (mathematics)ජ්‍යාමිතියඅනන්තයIntegralLengthLimitLogarithmLogicන්‍යාසNumberසංඛ්‍යාත පද්ධතිPiPowerප්‍රථමික සංඛ්‍යාගණිතමය ඔප්පු කිරීම්Rational numberතාත්වික සංඛ්‍යාශ්‍රේණිSetත්‍රිකෝණමිතියVector spaceVector (geometric)පරිමාව

බලපෑමක් එල්ල කළ ගණිතඥයන්

සංස්කරණය
Find more information on Mathematics by searching Wikipedia's sister projects:

  Dictionary definitions from Wiktionary
  Textbooks from Wikibooks
  Quotations from Wikiquote
  Source texts from Wikisource
  Images and media from Commons
  News stories from Wikinews

සැකිල්ල:List resources