03 වසර සඳහා ගණිතය අභ්‍යාසසංස්කරණය

  1. සංඛ්‍යා එකතු කිරීම
  2. සංඛ්‍යා අඩු කිරීම
  3. සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම
  4. සංඛ්‍ය බෙදීම.
  5. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අංක_ගණිතය&oldid=470915" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි