කියෝතෝ විශ්වවිද්යාලය, ජපානයේ පිහිටි ජාතික විශ්වවිද්යාලයකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ_විශ්වවිද්‍යාලය&oldid=332408" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි