එක්සත් ජනපද සෙනෙට් සභාව

(එක්සත් ජනපද සෙනෙට් සභිකයා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)