උදවු:පටුන/තාක්ෂණික උපදෙස්

තාක්ෂණික උපදෙස්
විකීමාධ්‍ය පිළිබඳ
මෙවලම් (විකිපීඩියාව සමග වඩා හොඳින් වැඩ කටයුතු කිරීම සදහා)
Catalogue of CSS classes used on the English Wikipedia
Editing articles of such length that you can't edit them
Computer help desk - Help with software related to Wikipedia.
The MediaWiki software
MediaWiki User hub - help with installation and configuration of the MediaWiki software that runs Wikipedia, for those looking to set up their own wiki.
MediaWiki User's Guide - help with general use of the MediaWiki software that runs Wikipedia
විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (technical)
Requests and bug reports
Browser notes
Bots
Download Wikipedia content - how to download Wikipedia and Wikimedia content
XML හරහා පිටු නිර්යාත කරන්න