ආරම්භක මෙනුව
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
ගොනුව:Windows7StartMenu.png
වින්ඩෝස් 7 හී ආරම්භක මෙනුව
තොරතුරු
වර්ගයපරිශීලක අතුරු මුහුණත් වැඩසටහන් සංරචකයකි
අඩංගුයි සමගමයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් 95 සිට ඉදිරියට
ප්‍රතිස්ථාපනවින්ඩෝස් 3.1 මත තිබු වැඩසටහන් කළමනාකරු
ආශ්‍රිත සංරචක
වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර්


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආරම්භක_මෙනුව&oldid=348678" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි