අටවන ඉනසන්ට් පාප්වහන්සේ (ලතින්: [Innocentius PP. VIII] error: {{lang}}: text has italic markup (help), ඉතාලි: [Innocenzo VIII] error: {{lang}}: text has italic markup (help); 1432 – 25 ජූලි 1492), උපතේදී ජිවානි බැටිස්ටා සයිබො (හෝ සිබො), යනු 1484 අගෝස්තු 29 දින සිට 1492 දී වූ ඔහුගේ මරණය දක්වා කතෝලික සභාවේ නායකයා විය.