ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය

(International Organization for Standardization වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය (ප්‍රංශ: Organisation internationale de normalisation, රුසියානු: Международная организация по стандартизации, tr. Mezhdunarodnaya organizaciya po standartizacii), (ISO ලෙසද හඳුන්වනු ලබන), යනු international standard-setting body composed of representatives from various national standards organizations. Founded on February 23, 1947, the organization promulgates worldwide proprietary, industrial and commercial standards. It has its headquarters in Geneva, Switzerland.

ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය
Organisation internationale de normalisation
Международная организация по стандартизации
ISO හි ඉංග්‍රීසි බසින් ඇති ලාංජනය
සංස්ථාපනය1947 පෙබරවාරි 23
වර්ගයNGO
අභිප්‍රායඅන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිකරණය
මූලස්ථානයජිනීවා, ස්විස්ටර්ලන්ඩ්
Membership
සාමාජිකයන් 162
නිල භාෂා
ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ සහ රුසියානු
වෙබ් අඩවියwww.iso.org