දෙවන රැම්සීස් රජ

මූලාශ්‍රEdit

  1. 1.0 1.1 Clayton (1994) p. 146
  2. 2.0 2.1 2.2 Tyldesly (2001) p. xxiv
  3. "Mortuary temple of Ramesses II at Abydos". Retrieved 2008-10-28.
  4. Anneke Bart. "Temples of Ramesses II". Retrieved 2008-04-23.