ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව

(Greenwich Mean Time වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව (ඉංග්‍රීසි:  Greenwich Mean Time, GMT) යනු වේලාව පිළිබඳ යල්පැනගිය සම්මතයකි.

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව
Time zone
UTC offset
GMTUTC±00:00
Current time
21:23, 15 මාර්තු 2023 GMT [refresh]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය