කියුබාන් කන්වටිබ්ල් පේසෝ

(Cuban convertible peso වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කියුබාන් කන්වටිබ්ල් පේසෝ (ඉංග්‍රීසි:  Cuban convertible peso) යනු මුදල් ඒකකයකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය