සටහන: සමහරවිට, '80ගණන් යන්න, 1980ගණන්, 1880ගණන් හෝ, විවිධ සියවස්හී අනෙකුත් එවැනි දශක සඳහා කෙටියෙදුම් ලෙසින් භාවිතා වෙයි– දශක ලැයිස්තුව බලන්න
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: 50ගණන් 60ගණන් 70ගණන්80ගණන්90ගණන් 100ගණන් 110ගණන්
වසර: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=80ගණන්&oldid=288839" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි