හුරුළු වැව, මහා සේන රජ විසින් කරවන ලද මහ වැවකි.

හුරුළු වැව
වර්ගයකෘතිම ජලාශය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හුරුළු_වැව&oldid=487293" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි