සෙංගමාලය යනු අක්මාව ආශ්‍රිත රෝගී තත්වයකි.[1]

Jaundice08.jpg

සෙංගමාලය(කහ) හාතවාරිය කැඳදීම තනහාල් කැඳදීම බිංතල කැඳදීම තැඹිලි මතුරා දීම

සෙංගමාලයට යකි නාරං ගහේ පස්පංගුව කොටා ඒ ඉස්ම හිනටි හාලෙන් කැඳ පිස බොන්න හීන් බෝවිටිය කැඳ බොන්න


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "සෙංගමාලය (හෙපටයිටිස්)". සුවසැරිය. සම්ප්‍රවේශය 2018-02-24.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෙංගමාලය&oldid=493557" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි