සැකිලි සාකච්ඡාව:Orphan

Latest comment: වසර 12කට පෙර by තඹරු විජේසේකර

තඹරු මහත්මයා සිංහල ටැග් වලට බයද? -- ශ්වෙත (talk) 16:51, 1 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply

නැහැ, TW වලින් ඇතිකරන්නෙ මෙනම් සැකිල්ලක්. එය යළියොමුකොටැලීම පිළිබඳ බෙහෙවින් තුති!--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 17:11, 1 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Orphan&oldid=170747" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "Orphan" page.