සැකිල්ල:විරාම ලකුණු

(සැකිල්ල:Punctuation marks වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
,
{{{caption}}}
විරාම ලකුණු
apostrophe ( ’ ' )
වරහන් ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
colon ( : )
කොමාව ( , )
කෙටි ඉර ( , –, —, ― )
ellipsis ( …, ..., . . . )
exclamation mark ( ! )
නැවතීමේ තිත ( . )
කුණ්ඩලිය ( )
guillemets ( « » )
hyphen ( )
hyphen-minus ( - )
question mark ( ? )
උද්ධෘත ලකුණු ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
තිත් කොමාව ( ; )
ඇල ඉර ( /,  ⁄  )
Word dividers
interpunct ( · )
space ( ) ( ) ( )
In other scripts
Chinese punctuation
Hebrew punctuation
Japanese punctuation
Korean punctuation
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:විරාම_ලකුණු&oldid=248932" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි