මෙයත් බලන්න ප්‍රවර්ගය: Geological period templates

Usageසංස්කරණය

Simply use

{{period span|'''''Period name'''''}}
Example
{{period span|පර්මියන්}}
Gives

ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "ප" මිලියන වර්ෂයකට පෙර to 298.9 මිලියන වර්ෂයකට පෙර

In developmentසංස්කරණය

The |round= parameter will round off the number to that many decimal places. It doesn't currently round the error margins; to omit these, use {{period span/brief}}.

Errorsසංස්කරණය

If this template generates an expression error, it is because the period is missing from {{next period}} or {{period start}}. Please go ahead and add it in the appropriate place (once you've checked your spelling!).

You must also add the period to {{period start error}}, which contains the errors shown after the ± in the output of this template.

Period templatesසංස්කරණය

This list is incomplete. You may help by expanding it


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Period_span/ලේඛය&oldid=413790" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි