සැකිල්ල:නාමකරණ සම්මුති

(සැකිල්ල:Naming conventions වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)