සැකිල්ල:පුරාතන රෝමයේ දේශපාලනය

Roman SPQR banner.svg
මෙම ලිපිය,
පුරාතන රෝමයේ දේශපාලනය සහ රජය
පිළිබඳ ලිපි පෙලක කොටසකි
යුග

ප්‍රින්සිපට්
බටහිර අධිරාජ්‍යය

ඩොමිනටේ
නැගෙනහිර අධිරාජ්‍යයරෝමානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා
සාමාන්‍ය මහේස්ත්‍රාත්වරුඅතිවිශේෂ මහේස්ත්‍රාත්වරුTitles and honoursPrecedent and lawප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]