සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = අගෝස්තු |day = 20 |year = 2022 |time = 05:14 |timestamp = 20220820051439}}