සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = මැයි |day = 30 |year = 2023 |time = 00:50 |timestamp = 20230530005056}}