සැකිල්ල:පවුල් නීති

Scales of justice
පවුල් නීති
 
විවාහයට ඇතුලත් වීම
විවාහ පොරොන්දුව
විවාහය
Common-law marriage
සමලිංගික විවාහය
විවාහයට සමාන
නෛතික තත්ත්ව
Cohabitation · Civil union
Domestic partnership
Registered partnership
Putative marriage
විවාහය අවසාන වීම
Annulment · දික්කසාදය · Alimony
ළමුන්ට බලපාන කාරණා
පිතෘත්වය · Legitimacy
Adoption · Legal guardian
Ward · Emancipation of minors
Foster care Parental responsibility
Contact (including visitation)
Residence in English law
Custody · Child support
Related areas
Spousal abuse · ළමා අපයෝජනය
Child abduction · Child marriage
Adultery · Bigamy · Incest
Conflict of laws
Marriage · Nullity · Divorce
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පවුල්_නීති&oldid=273972" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි