සැකිල්ල:නෙදර්ලන්ත දත්ත

Flag of the Netherlands.svg

තෝරාගන්නා ලබන්නාවූ විචල්‍ය සැකිල්ලක, සම්මත පන්නයෙන් දැක්වෙන පරාමිතීන් විලාශයෙන්, නෙදර්ලන්තය පිළිබඳව වන හා ස්වායත්ත ලෙසින් සමුද්ධකරණය කල හැකිවන විවිධ දත්ත අයිතමයන් මෙම සැකිල්ල තුල අඩංගු වෙයි. එය, ප්‍රවර්ගය:දත්ත සැකිලිහී අඩංගු වන හා "දත්ත" යන පදයෙන් ඇරඹෙන නමක් සහිත සැකිලි පවුලක සාමාජිකයෙක් වෙයි. භාවිතා වන ක්‍රමවේදය, විකිපීඩියා:ධජ සැකිලි විකිව්‍යාපෘතියහී භාවිතා වන්නට සමරූපී වෙයි. එම ව්‍යාපෘතියෙහි අනුරූප සැකිල්ල වන්නේ සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය වෙයි.


Parametersසංස්කරණය

Parameter name Value Meaning
1 නෙදර්ලන්තය last part of template name, used to identify it within the family of templates[1]
article article name; needs to be specified only if it differs from නෙදර්ලන්තය; in applications, use [[{{{article|{{{1}}}}}}]] to link to the article (as has been done at the top of this page)
short name shorter display name to be used in some contexts; an application or application parameter can specify whether this is used; only intended for dispensing with disambiguation in a context where it is not needed
type country type of entity, e.g. continent, country, province, municipality
code code
code description code description
continent සැකිල්ල:දත්ත Europe continent, if type is lower than "continent"
country country, if type is lower than "country"
province province, if type is lower than "province"
popbase 16,500,000 population on a given date (stored without commas)
popbaseyear 2009 year for which the population base figure applies
popbasemonth 1 month for which the population base figure applies
popbaseday 4 day for which the population base figure applies
popinc 225 population increase per day; used to extrapolate the population figure
land area 33,883 land area in km2 (stored without commas)
total area 41,526 total area in km2 (stored without commas)
flag image Flag of the Netherlands.svg name of the flag image (or other illustration, if there is no flag) shown above

Throughout the family of templates, fixed names are used for the parameters. (The parameter names are kept short to reduce counts for the post expand include size and the template argument size in cases where these are applicable.) However, not necessarily all parameters have been given a value: some parameters may not be applicable, while for some other parameters the value may just have not been specified yet. The table shows all parameters, and for each the value, if specified.


Related data templatesසංස්කරණය


Derived dataසංස්කරණය

The population today is ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "[".[2]

The population is සැකිල්ල:Ppm of that of the world. It is ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "["% of that of Europe.{{{5}}}{{{5}}}

The total area is 41,526 square කිලෝmetres (16,033 sq mi). It is සැකිල්ල:Ppm of the land area of the world. It is ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "["% of that of Europe.{{{5}}}{{{5}}}

The water area is 18.4% of the total area.

The population density is 521.4 per square kilometre (1,350.4/sq mi) land area.


Retrieval of data itemsසංස්කරණය

{{දත්ත නෙදර්ලන්තය|pst2|land area}}, using parameter selection template Template:Pst2, gives the parameter land area, etc.

For retrieval of more data items it is more efficient to prepare a template for that, to be used as follows:

{{දත්ත නෙදර්ලන්තය|template name|..|..|..|..}}

so that this data template needs to be called only once.[3] The default template is Template:Show data, producing this page.

The four parameters are optional, they are passed on to the prepared template as parameters 2-5.

Special templates:

A parameter being undefined or empty typically means the same, see below. {{දත්ත ..|pst2|..}} gives the empty string and the text "{{{..}}}", respectively. Therefore an application checking the parameter has to check both. Checking whether a result is equal to e.g. the text "225" cannot be done directly with #ifeq in a template which itself has also a parameter with that name, because if that is defined, there would be a comparison with the value instead of the text itself. Instead, it can be checked whether the first character of the result is "{", e.g.: {{#ifeq:{{padleft:|1|{{දත්ත {{{continent}}}|pst2|popinc}}}}|{|..|..}}.

Creating new data templatesසංස්කරණය

Template:Data/preload can be used to create new data templates. On the page of the data template of a province, if there is no data template yet for the country, a link appears to create that, preloading this template. Otherwise the wikitext can be copied to the new data template. For parameters which are not applicable, such as country for a country, the parameter definition "country=" can be deleted. For parameters to be filled in later the parameter definition like "popinc=" (specifying the empty string as value) can be left in the wikitext to be filled in later. Do not forget parameter 1.

Efficiencyසංස්කරණය

In this template system each template contains various properties of a single entity, as opposed to the other common system, where a template contains one property (e.g. population or area) of many entities. Although that other system can be convenient if updates of a property for all these entities become available together, in the case of large-scale use of data on one page that other system can be problematic due to its inefficiency. This is because of the following:

  • There are often more entities than properties, and page counts (or in the case of #switch, average page counts) are proportional to the number of data items in the data template (if they are stored in a linear way, not in a tree, and not stored as unnamed parameters).
  • In the case of large-scale use of data on one page there are usually one or more tables, where an entity forms a row and a property a column, because there are often more entities than properties, and because this way the sorting feature allows sorting entities based on a property. In this template system this allows producing a row with only one call of the data template, making the count not grow faster than proportional to the average number of data items stored per data template, times the number of entities in the table.

The include part of the data template of an entity does not contain a long list of its sub-entities or their properties, because that would make this method inefficient too.

  1. It may seem odd, but a template cannot retrieve its own name (PAGENAME only provides this on the template page itself), and even if it could, a string operation would be needed to remove "Data ". Putting the name of the entity in the data template removes the need to supply it as a parameter when the data template is called (in the cases that it would need this name).
  2. Estimated by extrapolation.
  3. See the first two rows of the first table in m:Help:Array#Summary of counts for template limits.

Until here the documentation is automatically generated by Template:Show data.


Every day on average 500 babies are born, and 370 people die. An additional 400 immigrants are registered, while 305 emigrants leave the country. Totally, the population increases on 225 people every day.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  • පොපියුලේෂන් කවුන්ටර්, cbs.nl, සම්ප්‍රවේශය 2010-08-15