සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template can be used to provide a summary for articles on computer operating systems.

Usageසංස්කරණය

තොරතුරුකොටුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය
{{Infobox OS
| name          = <!-- Name of program or distribution -->
| logo          = <!-- filename only (no wikilink, no Image:/File:) -->
| logo caption      =
| logo size       =
| logo alt        =
| screenshot       = <!-- filename only (no wikilink, no Image:/File:) -->
| caption        =
| screenshot_size    =
| screenshot_alt     =
| collapsible      =
| version of       = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| developer       = <!-- Name of main developer or sponsor-->
| family         = <!-- "Unix-like" or "Microsoft Windows" -->
| working state     = <!-- "Current", "Discontinued" (operating systems), or "No longer supported" (releases) -->
| source model      = <!-- "Open source", "Closed source", or "Shared source" -->
| released        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| discontinued      = <!-- DON'T use this for articles about releases of operating systems -->
| RTM date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| GA date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| latest release version =
| latest release date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version =
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| marketing target    =
| programmed in     =
| language        = <!-- Supported human languages (English, French, Italian, Arabic, ...) -->
| update model      = <!-- APT, Windows Update, etc. -->
| package manager    = <!-- dpkg, rpm, Windows installer, etc. -->
| supported platforms  = <!-- IA-32, x64, Itanium, ARM, etc. -->
| kernel type      = <!-- Hybrid, Monolithic, Microkernel, Exokernel, Nanokernel, etc. -->
| userland        =
| ui           =
| license        =
| preceded by      =
| succeeded by      =
| website        = <!-- {{URL|www.example.org}} -->
| support status     = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| other articles     = 
}}

Parametersසංස්කරණය

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය

This template can be used to provide a summary for articles on computer operating systems and their particular releases.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Titletitle

Name of the operating system. Displayed at the top of the infobox. If not specified the 'Name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text. Do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Stringoptional
Namename

Name of the infobox. This is used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name' and is also displayed at the top of the infobox if the Title parameter is absent. It must be pure text. Do not include any wikimarkup in this parameter.

Default
PAGENAME
Stringrequired
Logologo

An image path for the logo associated with this operating system. Logos used must comply with [[Wikipedia:Logos]] guidelines. For example: 'File:Microsoft Windows XP Logo.svg'

Fileoptional
Logo sizelogo size

A width for the image, including the 'px'; the default is '250px'. For example: '106px'

Stringoptional
Logo captionlogo caption

Icon to display in the title

Contentoptional
Screenshotscreenshot

A screenshot depicting the operating system in its default configuration. Screen shots should not include any non-standard themes, third-party applications, or personally identifiable information. For example: 'File:Windows 8 screenshot.png'

Fileoptional
Screenshot_sizescreenshot_size

A width for the screenshot, including the 'px'; the default is '290px'. For example: '200px'

Stringoptional
Screenshot_altscreenshot_alt

An alternative text for the screenshot. For example: 'Windows 8 desktop'

Stringoptional
Captioncaption

A caption describing the screenshot. Use of the word 'screenshot' in the description can be considered redundant, as the template places the image in a section titled 'Screenshot'. For example: 'Screenshot of the Windows 8 desktop'

Contentoptional
Collapsiblecollapsible

If the screenshot is too big, this parameter set to 'yes' will collapse this

Default
no
Lineoptional
Version ofversion of

Name of operating system. (For articles about particular operating system releases.)

Contentoptional
Developerdeveloper

Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business. For example: 'Microsoft'

Contentoptional
Familyfamily

The name of the family of operating systems that this version is a part of. Examples include '[[Microsoft Windows]]', '[[Unix-like]]' and '[[Mac OS]]'; 'Linux' and 'Mac OS X' are not OS families

Stringoptional
Working stateworking state

Working state of the operating system. Can be 'Current', 'Discontinued', or 'No longer supported'

Lineoptional
Source modelsource model

Source model of the operating system. Can be '[[Open-source]]', '[[Closed-source]]', '[[Shared-source]]' or '[[source-available]]'. Do not use 'free software', 'free and open source software' or 'FOSS' as they are mainly licensing models and may or may not use the 'open source' development methodology

Lineoptional
Initial releasereleased

The date of first public release of operating system. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. The value of this field is not shown if 'RTM date' or 'GA date' parameters are set

Contentoptional
Discontinueddiscontinued

Set to 'yes' if operating system is discontinued. Note: operating system versions cannot be discontinued; do not use this parameter in articles about operating systems

Default
no
Lineoptional
Released to manufacturingRTM date first release date

The date when operating system version was released to manufacturing. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems

Contentoptional
General availabilityGA date

The date when operating system version became generally available. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems

Contentoptional
Latest release (version)latest release version release version

For operating systems, the version number of latest stable release (for example 'Windows 8.1'). For operating system versions, the version of latest stable build (for example '6.3.9600')

Lineoptional
Latest release (date)latest release date release date

The date of latest stable release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}

Contentoptional
Latest preview (version)latest preview version preview version

For operating systems, the version number of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for example 'Windows 8 Consumer Preview'). For operating system versions, the version of latestpreview ('beta', 'unstable', 'development') build (for example '8250')

Lineoptional
Latest preview (date)latest preview date preview date

The date of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}

Contentoptional
Marketing targetmarketing target

Target audience of operating system or its version

Stringoptional
Programmed inprogrammed in prog language

Programming languages this operating system is written in. For example: '[[C (programming language)|]]'

Contentoptional
Languagelanguage

Human languages this operating system is available in. Avoid stating just number of translations or wikilinking languages

Stringoptional
Update modelupdate model

Tools or methods of updating operating system

Stringoptional
Package managerpackage manager

Wikilinked name of package management software supplied with operating system

Contentoptional
Supported platformssupported platforms

Hardware platforms supported by operating system

Stringoptional
Kernel typekernel type

Type of kernel of operating system. Possible values include '[[Monolithic kernel|Monolithic]]' or '[[Microkernel]]''. Note: for Linux distributions, this should be '[[Monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]])'

Contentoptional
Userlanduserland

(For Unix-like operating systems) type of userland of operating system. Examples include 'BSD', '[[GNU Core Utilities|GNU]]', etc

Contentoptional
Default user interfaceui

User interface the default installation of operating system boots into

Contentoptional
Licenselicense

License or licensing model used for this operating system. May be set either to well-known license or licenses with wikilink (for example: '[[GPLv2]]'), or to licensing model ('[[Proprietary software|Proprietary]]' or '[[Freeware]]')

Contentoptional
Preceded bypreceded by

For operating system: OS or list of OSs that were officially superceded by this operating system. For operating system versions: previous version of the operating system intended for the same target audience

Contentoptional
Succeeded bysucceeded by

For operating system: OS that officially superceded this operating system. For operating system versions: next version of the operating system intended for the same target audience

Stringoptional
Official websitewebsite

Official website of operating system, or page of developer's web site devoted to this operating system. Should be set to {{URL|website}}

Contentoptional
Support statussupport status

Support status of operating system version. Not applicable to operating systems

Stringoptional
Other articlesother articles

List of related articles. Consider using 'See also' section of the article

Contentoptional

Moving release data outside the articleසංස්කරණය

The subject's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date can be moved outside the article. Users visiting the article may click the version number or "[±]" link in the infobox to edit that external source. This mode is very useful for articles about software products whose vendors keep releasing updates or newer versions. With this mode is enabled, users can quickly and effectively edit the release data without editing the article proper (and cluttering its edit history with inconsequential edits).

Note, however, that if |latest release version= or |latest preview version= parameters are explicitly specified, the infobox does not look for external sources. (This can be useful if, for example, the preview version is frequently updated, but the release version is not.)

To make the infobox retrieve release data from outside the article:

 1. Create an external source that supplies data for latest stable release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value supplied in |name= parameter of the infobox:
   //si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Latest_stable_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LSR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 2. Create an external source that supplies data for latest preview release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value suppplied in |name= parameter of the infobox:
   //si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Latest_preview_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LPR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 3. In the main article, delete |latest release version=, |latest release date=, |latest preview version= or |latest preview date= parameters.
 4. Save the article.
 5. Refresh the article.

Exampleසංස්කරණය

Debian
Debian-OpenLogo.svg
Debian Etch-ja.png
Debian v4.0 ("Etch")
විකාශකයාDebian Project
OS පවුලUnix-like
Working stateCurrent
මූලාශ්‍ර ආකෘතියOpen source
Initial release16 අගෝස්තු 1993 (1993-08-16)
Latest release4.0r2 Etch / දෙසැම්බර් 27, 2007; වසර 14 කට පෙර (2007-12-27)
Update methodAPT (several front-ends available)
Package managerdpkg
Platformsi386 (x86), amd64 (x86-64), PowerPC, SPARC, DEC Alpha, ARM, MIPS, HPPA, S390, IA-64
Kernel typeMonolithic (Linux, FreeBSD), Micro (Hurd)
UserlandGNU
Default user interfaceGNOME, KDE, Xfce, and LXDE
LicenseFree software licenses (mainly GPL) and other licenses[1]
Official websitedebian.org
{{Infobox OS
| name          = Debian
| logo          = Debian-OpenLogo.svg
| logo_size       = x64px
| screenshot       = Debian Etch-ja.png
| developer       = Debian Project
| family         = [[Unix-like]]
| working state     = Current
| source model      = [[Open source]]
| released        = {{Start date|df=yes|1993|08|16}}
| latest release version = 4.0r2 Etch
| latest release date  = {{start date and age|2007|12|27}}
| kernel type      = [[monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]], [[FreeBSD]]), [[microkernel|Micro]] ([[GNU Hurd|Hurd]])
| userland        = [[GNU Core Utilities|GNU]]
| ui           = [[GNOME]], [[KDE]], [[Xfce]], and [[LXDE]]
| license        = [[Free software]], mainly the [[GNU GPL]], and other licenses<ref>{{cite web|url=http://www.debian.org/legal/licenses/|title=License information|publisher=Debian|accessdate=2009-02-28}}</ref>
| supported platforms  = [[IA-32|i386 (x86)]], [[x86-64|amd64 (x86-64)]], [[PowerPC]], [[SPARC]], [[DEC Alpha]], [[ARM architecture|ARM]], [[MIPS architecture|MIPS]], [[PA-RISC family|HPPA]], [[IBM eServer zSeries|S390]], [[IA-64]]
| update model      = [[Advanced Packaging Tool|APT]] (several front-ends available)
| package manager    = [[dpkg]]
| website        = {{URL|www.debian.org}}
}}

References

 1. "License information". Debian. Retrieved 2009-02-28.

See alsoසංස්කරණය