මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රය

(Software release life cycle වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රය ඉංග්‍රීසි:  Software release life cycle, යනු යනු පරිගණක මෘදුකාංගයක් සඳහා වන සංවර්ධනයේ සහ පරිණතභාවයේ අදියරවල එකතුවයි.

සරල මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රයක උදාහරණයක්

ඉතිහාසයසංස්කරණය

සංවර්ධනයේ අදියරසංස්කරණය

Pre-alphaසංස්කරණය

Alphaසංස්කරණය

Betaසංස්කරණය

Perpetual betaසංස්කරණය

Open and closed betaසංස්කරණය

Release candidateසංස්කරණය

Stable releaseසංස්කරණය

Feature completeසංස්කරණය

Releaseසංස්කරණය

Release to manufacturing (RTM)සංස්කරණය

General availability (GA)සංස්කරණය

Release to the Web (RTW)සංස්කරණය

Supportසංස්කරණය

End-of-life සංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය