මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රය

(Software release life cycle වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රය ඉංග්‍රීසි:  Software release life cycle, යනු යනු පරිගණක මෘදුකාංගයක් සඳහා වන සංවර්ධනයේ සහ පරිණතභාවයේ අදියරවල එකතුවයි.

සරල මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රයක උදාහරණයක්

ඉතිහාසය සංස්කරණය

සංවර්ධනයේ අදියර සංස්කරණය

Pre-alpha සංස්කරණය

Alpha සංස්කරණය

Beta සංස්කරණය

Perpetual beta සංස්කරණය

Open and closed beta සංස්කරණය

Release candidate සංස්කරණය

Stable release සංස්කරණය

Feature complete සංස්කරණය

Release සංස්කරණය

Release to manufacturing (RTM) සංස්කරණය

General availability (GA) සංස්කරණය

Release to the Web (RTW) සංස්කරණය

Support සංස්කරණය

End-of-life සංස්කරණය

ආශ්‍රිත සංස්කරණය