සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි

(සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාධිපති වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)