සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ගිවිසුම

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

{{Infobox treaty
| name        = 
| long_name      = 
|
| rep         = <!-- [[File:Example.png|200px|alt=Example alt text]] OR: -->
| image        = <!-- Example.png -->
| image_width     = <!-- 200px -->
| image_alt      = <!-- alt-text here for accessibility; see [[MOS:ACCESS]] -->
| caption       = <!-- Example caption for either image style -->
|
| type        = 
| context       = 
|
| date_drafted    = 
| date_signed     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| location_signed   = 
| date_sealed     = 
| date_effective   = 
| condition_effective = 
| date_expiration   = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} OR: -->
| date_expiry     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| mediators      = <!-- format this as a bullet list -->
| negotiators     = <!-- format this as a bullet list -->
| signatories     = <!-- format this as a bullet list -->
| parties       = <!-- format this as a bullet list -->
| ratifiers      = <!-- format this as a bullet list -->
| depositor      = <!-- OR: -->
| depositories    = <!-- format this as a bullet list -->
| citations      = <!-- format as XX [[Article on Treaty Series|TS]] YYY -->
|
| language      = <!-- OR: -->
| languages      = <!-- format this as a bullet list -->
|
| wikisource     = <!-- OR: -->
| wikisource1     = <!-- Up to 5 wikisourceN variables may be specified -->
}}
 1. යළියොමුව සැකිල්ල:Infobox treaty
{{Infobox treaty
| name        = Treaty of Versailles
| long_name      = Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany
| image        = Treaty of Versailles, English version.jpg
| image_width     = 180px
| caption       = Front page of the version in English
| type        = 
| date_drafted    = 
| date_signed     = {{Start date|1919|06|28|df=y}}
| location_signed   = [[Palace of Versailles|Versailles]], France
| date_sealed     = 
| date_effective   = 10 January 1920
| condition_effective = [[Ratification]] by Germany and three Principal Allied Powers
| date_expiration   = 
| negotiators     = 
| signatories     = 
* {{flagicon|Germany|Weimar}} [[Weimar Republic|German Reich]] <hr/>
* {{flag|British Empire}}
* {{flagicon|France}} [[French Third Republic|France]]
* {{flag|United States|1912}}
| depositor      = French Government
| citations      = 
| languages      = 
* French
* English
| wikisource     = Treaty of Versailles
}}

Microformatසංස්කරණය

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary applciation. Within the hCalendar is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; (but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

To include a URL, use {{Url}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • summary
 • url
 • vevent

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

සැකිල්ල:Infobox treaty/TemplateData