සැකිල්ල:උතුරු දුම්රිය මාර්ගය, ශ්‍රී ලංකාව

උතුරු දුම්රිය මාර්ගය, ශ්‍රී ලංකාව
Unknown BSicon "exKBHFa"
කන්කසන්තුරේ
Unknown BSicon "exHST"
මාවිඩ්ඩපුරම්
Unknown BSicon "exHST"
තෙල්ලිපලයි
Unknown BSicon "exHST"
මල්ලාකම්
Unknown BSicon "exHST"
චුන්නාකම්
Unknown BSicon "exHST"
ඉනුවිල්
Unknown BSicon "exHST"
කොණ්ඩවිල්
Unknown BSicon "exHST"
කොකුවිල්
Station on track
යාපනය
Stop on track
පුන්කන්කුලම්
Unknown BSicon "hKRZWae"
උප්පු ආරු කළපුව
Stop on track
නාවට්කුලි
Stop on track
තාචන්තෝප්පු
Station on track
චාවකච්චේරි
Stop on track
සන්කතනයි
Stop on track
මීසලායි
Station on track
කොඩිකාමම්
Stop on track
මිරුසුවිල්
Stop on track
එළුදුමඩ්ඩුවාල්
Stop on track
පලෙයි
Stop on track
අලිමංකඩ
Unknown BSicon "hKRZWae"
චුන්ඩිකුලම් කළපුව
Stop on track
පරන්තන්
Station on track
කිලිනොච්චි
Stop on track
මුරුකණ්ඩි කෝවිල
Stop on track
මුරුකණ්ඩි
Stop on track
මාන්කුලම්
Stop on track
පුලියන්කුලම්
Stop on track
ඕමන්තෙයි
Stop on track
තාණ්ඩිකුලම්
Station on track
වවුනියාව
Stop on track
ඉරට්ටපෙරියකුලම්
Stop on track
පූනෑව
Continuation backward Straight track
මන්නාරම් දුම්රිය මාර්ගය
One way leftward Unknown BSicon "ABZg+r"
Stop on track
මැදවච්චිය හන්දිය
Stop on track
පරසන්ගහවැව
Stop on track
සාලියපුර
Straight track Head station
මිහින්තලේ
Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
මිහින්තලේ තෙක් දුම්රිය මාර්ගය
Station on track
අනුරාධපුර
Stop on track
අනුරාධපුර නව නගරය
Transverse water Unknown BSicon "hKRZWae" Transverse water
මල්වතු ඔය
Stop on track
ශ්‍රාවස්ථිපුර
Stop on track
තලාව
Stop on track
තඹුත්තේගම
Stop on track
සෙනරත්ගම
Stop on track
ගල්ගමුව
Stop on track
අඹන්පොල
Stop on track
රන්දෙනිගම
Stop on track
මහව
Straight track Continuation backward
මඩකලපුව දුම්රිය මාර්ගය
Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
මහව හන්දිය
Stop on track
නාගොල්ලාගම
Stop on track
ගනේවත්ත
Stop on track
වැල්ලව
Stop on track
මුත්තෙට්ටුගල
Station on track
කුරුණෑගල
Stop on track
නයිලිය
Stop on track
පොතුහැර
Stop on track
තලවත්තේගෙදර
Stop on track
ගිරාඹේ
Straight track Continuation backward
ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය
One way leftward Unknown BSicon "ABZg+r"
පොල්ගහවෙල හන්දිය
Continuation forward
ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය කොළඹ කොටුව දක්වාප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]