සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුළු නාමාවලිය

Add topic
Active discussions

Coauthors Names in Referencesසංස්කරණය

Here the correct & internationally followed method would be : Author’s Surname, INITIALS., Hence, I think Chanakal should rethink about the edit he has just done. --- Srimalpunchi (talk) 14:44, 18 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Please refer this and the rest in the site. Thanks. --- Srimalpunchi (talk) 14:49, 18 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
That was the method I was using. But I recently have a closer look at the referencing style of the book The biodiversity of Horton Plains by Professor Anslem de Silva. In this book Professor de Silva gives coauthor names in "initials first and then the last name" style. I think both ways are correct. Give me little more time to look further into the matter. Best--Chanaka L (talk) 02:20, 19 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
You are correct. This is only one method called Havard Method. I know at least another method. Havard method is used popularly in Sri Lanka. There may be more methods. As this involves intellectuals, I am not surprised if there are twenty methods. Yet, it is best to stick to one method; whichever used popularly in Sri Lanka. Then it will be easier for readers/wikipedians to interface with the articles. Thanks. -- Srimalpunchi (talk) 12:23, 19 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

ශ්‍රී ලංකාවට ආ‍‍වේණික පක්‍ෂීන්සංස්කරණය

ශ්‍රී ලංකාවට ආ‍‍වේණික පක්‍ෂීන් බලන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:01, 28 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

ශ්‍රී ලංකාවට ආ‍‍වේණික පක්‍ෂීන් ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනාව මෙම ලිපියට ඍජු බලපෑමක් නැත.--Chanaka L (talk) 13:13, 29 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
Return to "ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුළු නාමාවලිය" page.