සාකච්ඡාව:වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ

Add topic
There are no discussions on this page.

සංස්කරණ නාමයන් සිංහලෙන් භාවිතා නොවන බැවින් සිංහල නාමයන් ඉවත් කර නැවත ඉංග්‍රීසි නාමයන් යෙදීමි. නිපුන දොඩන්තැන්න (talk) 13:06, 17 ජූලි 2011 (යූටීසී)

Return to "වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ" page.