සාකච්ඡාව:වල් දෙල්

There are no discussions on this page.

මේක ලියපු මහත්තැන්ට සිංහල බැරිද?— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Pankajagodamunna (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් හිදී එක් කර ඇත


වල් දෙල් ගෙඩියෙ පොත්ත සිංහල උනාට මදේ ඉංග්‍රීසිද— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Pankajagodamunna (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් හිදී එක් කර ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:වල්_දෙල්&oldid=378925" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "වල් දෙල්" page.