සාකච්ඡාව:මානව කායවිච්ඡේදවේදය

Add topic
There are no discussions on this page.
ස්තුතියි! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:18, 21 ජූනි 2010 (යූටීසී)
"වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ පළමු වසරේදී උගන්වයි" යනුවෙන් සඳහන් වන වාක්‍යයහි කුමක් ද යන්න සදහන් නොවේ. එමනිසා උගන්වන විෂය සඳහන් කලොත් මෙය වඩාත් තේරුම් සහිත වාක්‍යයක් වේවි. --උපුල් (talk) 23:32, 22 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
Return to "මානව කායවිච්ඡේදවේදය" page.