සාකච්ඡාව:ටෑන්ගල්ඩ්

Add topic
Active discussions

The article nameසංස්කරණය

I think it is better to move the article to the name ෆ්‍රෝසන් (Frozen).----Yasasuru (talk) 09:37, 17 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී) Yasasuru (talk) 09:37, 17 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)

Sorry for the mistake. The name should Tangled.---Yasasuru (talk) 09:38, 17 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී) Yasasuru (talk) 09:38, 17 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)

ඔබ නිවැරදියි--L Manju (talk) 12:24, 19 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)

ලිපියේ මාතෘකාවසංස්කරණය

මෙම ලිපිය සඳහා සිත්තරාවී යන නාමය සුදුසු නොවන්නේ එය හිරු ටීවී නාළිකාවේ පමණක් නොව ස්වාධීන රූපවාහිනී නාළිකාවේ ද සිංහලෙන් හඩකවා විකාශය කොට ඇති බැවිනි.----Yasasuru (talk) 03:59, 27 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ටෑන්ගල්ඩ්&oldid=405135" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "ටෑන්ගල්ඩ්" page.