සාකච්ඡාව:ජාවා උපදේශාවලිය

Active discussions

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ලෙස වෙනස් විය යුතුයිසංස්කරණය

මෙහි ඉංග්‍රීසි යෙදුම වන JavaScript "ජාවා උපදේශාවලිය" ලෙස නම් කිරීම වැරැදියි. එයින් මතු වන්නෙ වැරැදි අර්ථයක්. ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පිටුවට ගෙන යා යුතුයි. --තමීර (talk) 16:23, 20 අගෝස්තු 2013 (යූටීසී)

Return to "ජාවා උපදේශාවලිය" page.